המסך המפוצל

לא נגענו

פשפשנו בדפי החלטות מועצת שידורי הכבלים ושידורי הלווין. גילינו שם כמה דברים מעניינים. הדברים מובאים כלשונם. לא נגענו

מאת: המערכת

פורסם: 30-09-2004
110 תגובות
החלטות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מישיבתה מיום 14.08.03

החלטה מס' 4-20/2003: אישור שינוי מאפייני ערוצים סינמה 1, סינמה 2, סינמה 3, סינמה קול/פריים למתב - מערכות תקשורת בכבלים בע"מ
(הערת המערכת: שתי החלטות זהות ניתנו גם לערוצי זהב ותבל והן החלטות מס' 7-20/2003 ו- 8-20/2003)

1. בהמשך לדיון בבקשה שהתקיים במועצה ביום 24.7.2003 המועצה סבורה כי יש צורך בבחינה מעמיקה של בקשת מתב - מערכות תקשורת בינלאומית בע"מ (להלן: "בעל הרשיון"), לשינוי מאפייני הערוץ, בשל החשש מפגיעה בתכני חבילת הבסיס. עד לסיום הבחינה, מאשרת המועצה באופן חד-פעמי לבעל הרשיון לשדר את סדרת הטלוויזיה
"CSI מיאמי" באחד מהערוצים המנויים בכותרת של החלטה זו (להלן: "ערוצי הסרטים").

2. המועצה תבקש קבלת מידע נוסף מבעל הרשיון בנושא אבטחת איכות תכני ערוצי חבילת הבסיס, ולאחר קבלתו תקיים דיון נפרד בשאלה האם ובאילו תנאים להיתער לבקשה לשינוי מאפייני ערוצי הסרטים על מנת שתשודרנה בהם גם סדרות כמבוקש בבקשה.

3. אישור זה על כל תנאיו יהיה כפוף לכל שינוי שיקבע ע"י המועצה.

4. אין במתן אישור חד-פעמי זה לשידור הסדרה CSI מיאמי או בתוכן ההחלטה, כדי להגביל או למנוע את שיקול דעת המועצה במתן החלטה או קביעת מדיניות בכל נושא הנתון לסמכותה, ואישור זה על כל תנאיו יהיה כפוף לכל שינוי שיקבע בדין, בהחלטה או קביעת מדיניות כאמור.


המערכת: כאן למעשה נפרץ הסכר. למרות שהמועצה עצמה סברה שיש צורך בבחינה מעמיקה של הנושא, היא אישרה לחברות הכבלים לשדר סדרה בערוצי הסרטים. וכידוע, ברגע שתוקעים את כף הרגל בכניסה, קל מאד להיכנס. המצב האופטימי היה להמתין עם שידור הסדרה עד מתן החלטה סופית. שידור הסדרה "CSI מיאמי" פרץ את הדרך לשידור סדרות נוספות בערוצי הסרטים שבתשלום. ערוץ 3, ערוץ הסדרות הטובות ביותר בעולם? לא לאורך זמן.החלטות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מישיבתה מיום 29.01.04

החלטה מס' 3-2/2004: אישור שינוי מאפייני ערוצים סינמה 1, סינמה 2, סינמה 3, סינמה קול/פריים למתב- מערכות תקשורת בכבלים בע"מ
(הערת המערכת: שתי החלטות זהות ניתנו גם לערוצי זהב ותבל והן החלטות מס' 4-2/2004 ו-5-2/2004)

המועצה מאשרת למתב-מערכות תקשורת בכבלים בע"מ (להלן: "בעל הרשיון") שינוי מאפייני הערוצים סינמה 1, 2, 3, וסינמה קול/פריים (להלן: "ערוצי הסרטים שבתשלום") באופן שניתן יהיה לשבץ בכל אחד מהערוצים הללו סדרות רכש.

האישור מותנה בתנאים הבאים:

1. לא ישודרו בערוצי הסרטים שבתשלום שידורי המשך ו/או עונות חדשות של סדרות אשר שודרו בערוצי הבסיס. להסרת ספק יובהר כי בעל הרשיון רשאי לשדר בערוצי הסרטים שבתשלום, שידורים חוזרים של סדרות אשר שודרו קודם לכן בערוצי חבילת הבסיס לרבות בערוצים טרסטריאליים וערוצים יעודיים.

2. בעל הרשיון יהיה רשאי לשדר בערוצי הסרטים שבתשלום סדרות בשידור ראשוני בכפוף לכך שיוכיח בפני המועצה, טרם יחל בשידור, כי הפרקים אשר ישודרו בשידור ראשוני כאמור, ישודרו בפרק זמן שלא יעלה על שנה ממועד תחילת שידורי הסדרה, באחד מערוצי חבילת הבסיס המופקים ו/או הנארזים בארץ, ואשר אינם מהווים ערוצים אשר העברתם היא חובה.

3. המועצה תבחן את השלכות השינוי נשוא ההחלטה על ערוצי הסרטים, על חבילת הבסיס ועל השירות הכולל הניתן למנויים, והיא שומרת לעצמה את הזכות לשוב ולדון בהחלטה זו ולשנותה במידת הצורך. לאחר שתינתן לבעל הרשיון הזכות להביע עמדתו בנושא, ובמידה וכך יעשה לא תעמוד לבעל הרשיון כל טענת הסתמכות והשתק בנושא.

4. הוראות החלטה זו משנות את מאפייני הערוצים והחבילות המפורטים בנספחים ד'2 ו- ד'4 לרשיון בעל הרשיון.

5. בעל הרשיון יודיע למנוייו על השינוי במאפייני הערוצים, 14 יום לפחות, טרם שילובן של סדרות נוספות בערוצי הסרטים, וזאת לכל הפחות באמצעות האמצעים המפורטים להלן:

א. סקרולים אשר ישודרו על גבי שידורי ערוצי הסרטים שבתשלום;
ב. על גבי החשבוניות הנשלחות למנויים, הן באמצעות ציוד הקתה והן בדואר;
ג. מחירונים והצעות שיווקיות של ערוצי הסרטים שבתשלום;

6. הגדרת מאפייני ערוצי הסרטים שבתשלום תשונה מ"ערוצי סרטים" ל- "ערוצי הסרטים והסדרות", וכך יתאר אותם בעל הרשיון בכל מקום בו תהיה התייחסות אליהם, לרבות במסמכים שיווקיים ובמחירונים.

המערכת: והנה הסכר נפרץ. המועצה מאשרת לשנות את אפיון ערוצי הסרטים לערוצי סרטים וסדרות. לאחר שסרטים חדשים עברו לערוצי הסרטים שבתשלום, לאחר שאירועי הספורט החשובים עברו לערוצי הספורט שבתשלום (וחמור מכך - לשידורי PPV) הגיע תור הסדרות. נחמא פורתא: המועצה מחייבת את חברות הכבלים לשדר את הסדרות בתוך שנה ממועד שידורן, גם בחבילת הבסיס. נותר רק לחכות ל-2006 ולראות אם "ג'ואי" אכן יגיע לחבילת הבסיס (ולכל מי שחושב שזה נעשה כדי שהתכנים הללו יהיו בלעדיים ל-HOT ולא ישודרו בערוץ 3 המשודר גם ב-yes, נציין שלחברות הכבלים יש אישור לשדר סדרות גם בערוץ הסרטים שבחבילת הבסיס המשודר למנויי HOT בלבד. כך שחברות הכבלים יכולות לשדר סדרות בחבילת הבסיס, והן תשארנה בלעדיות למנויי HOT).החלטות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מישיבתה מיום 13.05.04

החלטה מס' 9-14/2004: אישור שילוב ארבע סדרות בערוץ Hot Space

לאחר שהמועצה בחנה את בקשת תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ, ערוצי זהב ושות' ומתב מערכות תקשורת בכבלים בע"מ (להלן: "בעלי הרשיונות"), ואת המסמכים שהוגשו בקשר עם בקשה זו, מאשרת המועצה לבעלי הרשיונות לשלב בערוץ Hot Space (להלן: "הערוץ"), את הסדרות המפורטות להלן:

1. The Twilight Zone
2. Farscape
3. Firefly
4. Birds of Prey

למען הסר ספק, בעלי הרשיונות לא יהיו רשאים לשלב בערוץ סדרות אחרות מלבד הסדרות אשר פורטו לעיל, ללא אישור נפרד, מראש ובכתב, של יו"ר המועצה.

בנסיבות דנן, המועצה אינה מוצאת לנכון להחיל על הסדרות נשוא ההחלטה את סעיף 2 להחלטתה מיום 29 לינואר 2004 בעניין שילוב סדרות בערוצי הסרטים שבתשלום.

להלן נימוקי ההחלטה:
1. ביום 29 לינואר 2004 קבעה המועצה את מדיניותה באשר לשילוב סדרות בערוצי הסרטים בתשלום של בעלי הרשיונות.

2. בהחלטתה קבעה המועצה כי בעלי הרשיונות יהיו רשאים לשלב סדרות בשידור ראשוני בערוצי הסרטים שבתשלום בכפוף לכך שיוכח בפני המועצה כי הפרקים אשר ישודרו בשידור ראשוני כאמור ישודרו בפרק זמן שלא יעלה על שנה ממועד תחילת שידורי הסדרה, באחד מערוצי חבילת הבסיס המופקים ו/או הנארזים בארץ.

3. המועצה ביקשה למנוע דילול תכניו של ערוץ 3 וזליגת סדרות ממנו לערוצים שבתשלום. מאחר ובעלי הרשיונות לא סיפקו קריטריונים איכותיים אשר באמצעותם ניתן יהיה להגן על תכני הערוצים שבחבילת הבסיס, קבעה המועצה את המפורט בסעיף 2 לעיל.

4. לפיכך, בבוא המועצה להכריע האם להיעתר לבקשת בעלי הרשיונות לשלב בערוץ את הסדרות המנויות בבקשה מבלי שהללו תתחייבנה לשדר את הפרקים החוזרים בערוצי חבילת הבסיס, יש להניח דעתה כי עצם שידור הסדרות בערוץ שאינו מוצע למנויי חבילת הבסיס לא ייפגע בערוצי הבסיס.

5. מהנתונים שהעבירו בעלי הרשיונות עולה כי מדובר בתכנים אשר ככל הנראה לא היו משודרים בשידורי הערוצים שבחבילת הבסיס ו/או בתכנים אשר החלטת המועצה מיום 29 לינואר 2004 ממילא אינה חלה עליהם.6. המועצה שוכנעה כי מרבית הסדרות אשר תשובצנה בערוץ ותשודרנה בו בשידור ראשוני הן סדרות Rejects היינו סדרות אשר לא הופקו להן עונות המשך, או שהופקו להן עונות המשך מעטות, בשל אי הצלחתן, וכי ספק רב אם הללו תשובצנה בערוץ הפונה למכנה הרחב של בעלי הרשיונות. יחד עם זאת, המועצה שוכנעה כי התכנים נשוא ההחלטה, העוסקים במדע בדיוני, מתאימים לערוץ נישה העוסק בנושא זה ועשויים להיות אטרקטיביים עבור קהילת חובבי הז'אנר.

המערכת: ואם חשבנו שהסדרות המשודרות בערוצים שבתשלום יגיעו לחבילת הבסיס לאחר שנה, באה המועצה ולא מבצעת את החלטותיה שלה. המועצה פטרה את חברות הכבלים מלשדר את הסדרות אשר שודרו בערוץ HOT ספייס בטענה שהן סדרות נפל, שאף אחד אחר לא התעניין בהן, ואף אחד לא ירצה לצפות בהן בערוצים בחבילת הבסיס. ונותר לנו רק לתמוה ולשאול: האם חברי המועצה צפו לאחרונה בערוץ 3?


המצולם בראש הכתבה הינו יורם מוקדי, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי הלווין. יש לציין שלפחות חלק מההחלטות הוחלטו בתקופתה של היו"ר הקודם, מנכ"ל "טלעד" בהווה, דורית ענבר